Екип

В България екипът на АБЕРОН се състои от американски, български , европейски, английски и международни експерти, като в същото време, чрез нейните асоциирани партньори, е в състояние да предложи многоезични услуги в цяла Европа и извън нея.

Алан Тоди – управляващ съдружник

Алан има диплома по икономика и счетоводство от Австралия и Докторска степен по селскостопанска икономика от Университета на Илинойс, Масачузетс. Като международен консултант, той е работил за изследователския институт Stanford в редица южно-азиатски и африкански страни; за Фондация Форд; за Държавния институт на Мичиган в Националния Земеделски институт за научни изследвания в Сеул, Южна Корея; за Международната инженерингова организация Co (IECO) и Министерството на благоустройството в Джакарта, Индонезия; за USAID в Тайланд и Филипините.

Алан притежава собствената ИТ компания Abelisk Software (www.abelisksoftware.com) и развива успешно ERP и CRM системи за бизнеса, включващи корпоративно управление и стратегическо планиране, разработване на различни софтуерни приложения, планиране и внедряване, дистрибуция и логистика.

В опита на Алан, свързан с изследователски и консултантски дейности се включва националното планиране в сектора на селското стопанство, оптимизиране използването на земята, маркетинг и дистрибуция на храни, планиране на нови напоителни съоръжения, управление на напояването, както и операции, свързани с рециклиране.


Цвета Димитрова – управляващ съдружник

Цвета е Управител на АБЕРОН ООД. Притежава магистърска степен по международни икономически отношения (София, България), магистърска степен по европеистика (Грац, Австрия) и диплома по право от Международната организацията за развитие на правото (Рим, Италия)

Цвета има повече от 15 години опит в управлението на европейски и международни проекти. Тя е работила в Министерството на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и водите (България), за Световната банка (САЩ и Великобритания), както и за Европейската комисия (Белгия и Испания).

Широкият опит на Цвета включва техническа помощ, програмиране и изпълнение на проекти, както и мониторинг и оценка на програми и проекти, финансирани от ЕК, Световната банка и други международни донори. Основните сектори, в които консултира са питейни и отпадъчни води, морски води и син растеж, биоразнообразиетo, икономиката и регионалното развитие.

Цвета Владее английски, френски и испански език и има работно ниво на руски език.


Проф. Марк Боназунтас – главен консултант ГИС и пространствени технологии

Марк има професорско и инженерна степен от Националния Технически университет в Атина, докторска степен от Националния Технически университет в Мюнхен, Пост-докторантски изследвания в системите на водните ресурси от Масачузетския технологичен институт - Бостън; Степен по Държавни администрация от Харвард – JF Kennedy School. Инженер по пилотни и авиационни радиокомуникации, Марк има лиценз за пилот от Гръцката авиационна агенция.

Опитът на проф. Боназунтас варира от математическо моделиране до системи за мониторинг на околната среда (въздух, почви, води, екосистеми, здравеопазване), опазване на околната среда; геодезически технологии, индикатори за устойчиво развитие, ефективно използване на ресурсите, зелена икономика и нейното развитие, статистика , законодателство, директиви и други. Към гореописаното може да се добави ГИС и пространствени технологии, както и използването, разработването и разпространението на Интернет портали за геопространствена информация.

Марк е участвал в повече от 80 успешно приключили проекти на ЕС и други международни финансови институции, ръководил е повече от 150 международни технологични проекта и повече от 40 значителни академични изследвания.

Владее английски, немски, френски, гръцки, ползва италиански и фламандски.


Джон Еърст – главен консултант по Натура 2000 и биоразнообразие

Джон завършва природни науки в Университета на Абърдийн, а по-късно получава магистърска степен по Екология от университет в Кийл. Той преподава екологични изследвания в Университета на Манчестър в продължение на двадесет години. Джон е участвал във въвеждането на компютри в училищата и бизнеса в Обединеното кралство и е бил за период от време технически съветник към центъра на UK National Interactive Video в Лондон.

През 1989 г. се установява в България, където успешно развива собствена консултантска компания, преди да бъде назначен за управляващ партньор на Ernst & Young. Джон е хонорован преподавател по корпоративна социална отговорност в НБУ за последните пет години.

В АБЕРОН Джон отговаря за проекти, свързани с Натура 2000, управление на горското стопанство, биоразнообразието и екосистемните услуги.


Проф. д-р Серафим Петров – главен консултант по управление на риска

Проф. д-р Серафим Петров е главен консултант в областта управление на риска, управление на социално-икономическите процеси и статистика.

Завършил е „Университет за национално и световно стопанство“ гр. София с придобита степен магистър със специалност статистика. Серафим Петров е доктор по икономика в областта на статистиката и степен професор по „Моделиране, прогнозиране и управление на социално-икономическите процеси“ от Международно висше бизнес училище, град Ботевград.

Преминал специализации в Италия, Холандия, Великобритания, Франция на различни теми, някои от които са “Управление на центрове за консултиране на малкия и среден бизнес и предприемачество“ и „Информационни системи и бази данни, Системи за взимане на управленски решения“. Притежава сертификати за оценителска правоспособност от „Камара на независимите оценители в България“ и „JICA – Total Quality Management in Practice“ гр. Токио, Япония.

От 1972 г. работи в сферата на статистическите анализи, моделиране на финансови системи, управление на риска и управление на качеството. Понастоящем изнася лекции в „Международно висше бизнес училище“, Ботевград, СУ „Св Климент Охридски“, София, „Нов български университет“ София и „Технически университет“, Габрово.

Участва в национални и международни проекти по програмите – Темпус, ФАР, Леонардо и други, от които 47 през периода 1994-2014 година.

Цветомира Комитова - Ръководител международни проекти

Цветомира има магистърска степен по Геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, България (2005), и диплома на тема ГИС от Института за Геологически изследвания, Хайдерабад, Индия (2012). Цветомира е лицензиран оценител на зeмеделски земи и трайни насаждения. Преминала е през различни квалификационни обучения в България, Белгия, Португалия и Испания.
Има опит в държавния сектор – Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда и водите и в частния сектор – компании в строителния бранш. В предишната си работа в частния сектор, Цветомира е извършвала проектантски геодезически дейности и технически дейности по проучване и стартиране на инвестиционни проекти.
В държавния сектор, Цветомира има опит като експерт в областта на поземлените отношения и комасацията, включително поддържане на актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид, както и управлението на земи от ДПФ.
Повече от 6 години координира мащабни инфраструктурни проекти, изпълнявани по Кохезионния Фонд за реализиране на ПСОВ, ВиК мрежи и закриване и рекултивация на депа за неопасни отпадъци, където организира и координира дейностите по цялостното изпълнение на ФМ и договорите за проектиране, строителство, строителен надзор, авторски надзор, доставки на оборудване и техническа помощ.

Подготвя и координира проекти в сферата на опазване на околната среда, земеделие, енергетика и др., които се финансират от различни програми на ЕС.


Васил Куманов - ИТ инженер и Експерт по програма Хоризонт 2020

Васил Куманов е софтуерен и хардуерен инженер в АБЕРОН ООД. Той има бакалавърска степен по Електротехника (2008) и магистърска степен по Комуникации (2009) от Техническия Университет в Мюнхен, Германия. Работил е в разнообразни сфери на инженерството в Германия, след което се връща в България.


В периода 2008 – 2009 г. работи в Epcos AG, Мюнхен в сферата на високочестотни и SAW филтри и пасивни елементи. Там се занимава с изпитването на различни компоненти от мобилните технологии.
В периода 2009 – 2012 г. работи в Lear Corporation, Мюнхен като софтуерен и хардуерен инженер по различни проекти за автомобилостроенето. Проектите са в кооперация с BMW Group, Мюнхен. На последния проект той е Ръководител на проекта, като управлява екип, който разработва отделен компонент за автомобили. Дейността включва планиране, разпределяне на задачи, следене за качеството и проектиране на софтуер и хардуер съвместно с различните разработчици.

След 2012 г. работи в Квео ЕООД, София в сферата на софтуерна/хардуерна разработка, високочестотна техника и уеб разработка като се грижи както за разработката, така и за управлението на дадените проекти.

Присъединява и към АБЕРОН ООД, за да поеме разработката на софтуер и хардуер по различни проекти по Програма Хоризонт 2020 в сферата на околната среда, еко-технологиите, гео-информационни системи и др.
 


Христомир Йорданов – Експерт по програми за изследвания и иновации

Христомир е изследовател в областта на електромагнитните и микровълнови сензорни системи.

Притежава магистърска и докторска степен, в областта на микровълновото инженерство, присъдени му от Техническият университет в Мюнхен, съответно през 2006 и 2011г. Неговата дейност е фокусирана върху антенни системи.

От 2011 г. Христомир работи над сензорни системи с приложения в промишлеността и медицината. Той бе назначен, със стипендия от „Мария Кюри“ , в Техническият университет София, където е лектор във факултета за Германско инженерно обучение.

Притежава значителен опит в международното сътрудничество, в областта на научно-изследователските проекти и работи интензивно по програми финансирани от ЕС. Той работи съвместно с множество международни университети и изследователски институции.Ралица Маринова – Експерт Европейски програми и проекти

Ралица има магистърска степен по Икономика и бизнес от Университета по Национално и Световно стопанство /УНСС/, която завършва с магистърска теза на тема  "Възможности за провеждане на екофискална политика в България в условията на глобална икономическа криза".

По време на обучението си и след това преминава квалификационни обучения в България, Испания, Белгия, Словакия и Норвегия в сферата на Предприемачеството, Кръговата икономика и Ресурсната ефективност.

Има опит в държавния сектор – Министерство на младежта и спорта, експерт Младежки политики, където работи по Национална програма за младежта, а също така изготвя и проект за Младежкото предприемачество, за който е наградена от Европейската комисия по време на Церемония по връчване на Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2016 г. в Братислава.

През 2016 г. ръководи българска делегация в Р Корея по въпросите за младежта, участва в работни групи и обмен на политики и добри практики.

Ралица има повече от четири години опит в работата по национални, европейски и международни програми и проекти, вкл. с общини, МСП и университети.

Ралица работи по програми: Опазване на околна среда и климатични промени /ООСКП/, Еразъм+, Европа за гражданите, OП Иновации и конкурентноспособност, Творческа Европа и др. национални и международни фондове и програми.

Владее английски и руски език.