Дейности

Услуги за бизнеса

АБЕРОН предлага консултантски услуги за развитие на бизнеса с национална подкрепа или финансиране от Европейските структурни фондове (ЕСФ).

Компанията разработва проекти за бизнеса и включва малки и средни предприятия в предложения за технологични иновации, разработване на маркетинг и продажбени стратегии, сертификации и др.

Основните направления, в които предлагаме съдействие са:

  • Управленско консултиране и бизнес развитие - повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия чрез въвеждане на технологични иновации с ERP, CRM системи;

  • Финансиране - улесняване търсенето на финансова помощ за бизнеса посредством програмите на ЕК (LIFE, Хоризонт 2020, ЕВРИКА, COSME и т.н.) и Оперативните програми.

  • Работа в мрежа - насърчаване създаването на партньорства на национално, регионално и общо европейско равнище.
Услуги за общините

Българските общини са основни участници в регионалната политика с възможности да постигнат своите стратегически цели с подкрепата на Европейските структурни фондове. Тези фондове предоставят финансов ресурс за подобряване на инфраструктурата и жизнената среда, ускоряване развитието на индустрията и улесняват създаването на работни места, постигането на социално и икономическо развитие, при ангажирано опазване на природата и биологичното разнообразие.


АБЕРОН подпомага общините за:

  • Реализация на програми и проекти за управление и изпълнение на големи инфраструктурни проекти;

  • Улесняване участието на общините в трансгранични и транснационални проекти;

  • Разработване на стратегии, планове и мерки за опазване на околната среда, транспортната свързаност, управление на речните басейни, развитието на селските райони и др.

  • Укрепване на капацитета на местната администрация чрез общи и специализирани обученияУправление на Проекти и Изпълнение

АБЕРОН има доказан опит в разработването, управлението и изпълнението на проекти, както и в обучението и консултирането в областта на управление на проектния цикъл.

Работим от идентифицирането на вашата проектна идея, през нейното разработване, кандидатстване за финансиране или осигуряване на финансов ресурс, изпълнение, до отчитането на проекта.

Прилагаме иновативни методи на управление с доказана мотивация на персонала, ефективност на изпълнението и при равно третиране на хората, без дискриминация за пол, възраст и етническа принадлежност.