STRIDE “Подобрено енергийно планиране чрез интегриране на концепции за интелигентни мрежи в Дунавския регион”

Аберон подписа нов договор за техническа помощ към проект STRIDE.

Проект STRIDE, чрез трансфер на знания и разработване на инструменти за планиране, има за цел да осигури цялостна подкрепа на регионални / местни организации, отговорни за взимане на решения и оформяне на политики в сектор енергетика, за подобряване на енергийното планиране. Разработените по проекта регионални анализи, стратегии, планове за действие и методологии, ръководство с добри практики за въвеждане на интелигентни мрежи и уеб платформа за изграждане на капацитет ще позволят и ускорят интегрирането на концепции за интелигентни мрежи в регионалните и местните политики в Дунавския регион.

АБЕРОН предоставя секторна експертиза и съдействие на българския партньор в проекта Българския енергиен и минен форум при разработването, изпълнението и отчитането на STRIDE.

  • Година: 2020-2022