АБЕРОН ООД. участва в изпълнението на проект Environment You

АБЕРОН ООД. предоставя техническа помощ на Аграрен Университет Пловдив (АУ - Пловдив) за изпълнението на проект „Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs“ – EnvironmentYou, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

Проектът EnvironmentYou се фокусира върху успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в малки и средни предприятия работещи в сферата на земеделието, ръководени от младежи в трансграничния район между Гърция и България.

Дейностите по проект EnvironmentYou имат за цел да изградят екологична бизнес култура и да популяризират принципите на устойчивото развитие сред младите специалисти. Целта на проекта е да инициира процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към процеса на опазване и обогатяване на природните ресурси и околната среда. Този подход ще гарантира запазването на екологичния капитал на района, като едновременно с това ще създаде солидни основи за силен и устойчив икономически растеж. Общата цел е да се култивира екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион, като се съсредоточи върху предприятията, които работят с почви и водни ресурси и по-специално върху тези, които са в близост до или попадат в защитените зони по Натура 2000.

  • Година: 2019-2021