Интегриран план за управление на риска от бедствия и аварии във Варненска област

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: ЕИБ / Рамково споразумение за подпомагане на Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси; (TA2019007 BG HUB), Лот 1 Околна среда

Проектът цели разработване на интегриран План за управление на риска от бедствия и аварии във Варненска област и идентифициране на инвестиционните нужди. Екипът разработи подход за гарантиране на целите чрез избор на допълващи се подходи, заложени в рамката Ready2Respond, разработена от Световната банка и Насоките на ЕС за оценка на способността за управление на риска (2015/C 261/03).

Проведени са интервюта и работни срещи с публичните органи и заинтересованите страни от областта и региона, включително с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и обслужващите регион Варна - Център за спешна медицинска помощ, Български Червен кръст, Пристанище, Летище, Облатно пътно управление и др.. В резултат на проведените дискусии ще бъде направен анализ на пропуските и определени потребностите за изграждане на капацитет, както и инвестиционните приоритети за закупуване на специализирано оборудване.

Ще бъде направено сравнение между Плана за управление на риска от бедствия на регион Варна и тези на пристанищата Марсилия и Флексистоу с цел проучване на подобен опит и избор на най-подходящи препоръки, които ще бъдат предложени в Плана за област Варна. Предложените препоръки ще идентифицират ясно ключовите потребности за изграждане на капацитет и инвестиции, като ги приоритизират и групират в краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия.

  • Година: 2019-2020