Актуализиране на националната методология за картиране на заплахата и риска от наводнения

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: Световна Банка - Помощ за подготовка на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения (ID: P167719)

АБЕРОН е част от консорциум JBA/ABERON/DELTARES, избран от Световна Банка да актуализира Националната методология за картиране на заплахата и риска от наводнения в България.

Разработването на Методологията по време на І-ви цикъл беше направено въз основа на националната Методология за оценка на картиране на заплахата и риска от наводнения, в съответствие с изискванията на Директива 2007/60 /ЕС. Методиката е разработена от НИМХ и одобрена през април 2013 г. Цикъл 1 в България отчита речни и крайбрежни рискове, но не съдържа методика за оценка на дъждовните или предизвикани от изменението на климата рискове от наводнения, вследствие на поройни дъждове.

За изпълнение на втория цикъл на Директивата за наводнения, българските власти се стремят да усъвършенстват Методологията за картиране на заплахата и риска от наводнения за да отговорят на настоящите и бъдещите предизвикателства, като увеличената честота на дъждовните и поройните наводнения, крайбрежните наводнения, влиянието на изменението на климата, най-новите и най-добрите практики в хидроложките анализи, както и да вземат предвид планираните подобрения в националната мрежа за мониторинг.

АБЕРОН участва в актуализацията с експерти по хидроложката част, картографиране, ГИС, консултациите със заинтересованите страни и оперативното управление.

  • Година: 2019-2020