Природосъобразни решения за адаптиране към климатичните промени и замърсяванията на води в земеделски рейони (6JRC/IPR/2019/OP/0394)

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: СЪВМЕСТЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР към EК

АБЕРОН подпомага словенската фирма ЛИМНОС в търсенето на такива решения. Ще бъдат извършени задълбочени пилотни проучвания в два Лота, с цел да се изгради хомогенна база от доказателства за практическата осъществимост, ефективност или ограничения, относно прилагането на природосъобразни решения за справяне с различните проблеми на управлението в селското стопанство и управлението на водите. Базата от данни, литературни източици и добри примери от Европа и други страни ще бъдат използвани за изследователския анализ, насочен към изготвянето на обобщена оценка в Европейски мащаб и изготвяне на препоръки за бъдещи политики.

ЛИМНОС и АБЕРОН работят по Лот 1 „Третиране на утайки от отпадъчни води или животински тор в северни или алпийски райони” и Лот 2 „Третиране на утайки от отпадъчни води в континентална среда”.

В двата Лота, АБЕРОН анализира директните и индиректни ползи от екологичните решения, събира и анализира данни от пилотните проучвания, анализира разходи за инвестиции, поддръжка и експлоатация, както и възстановяването на разходите.

  • Година: 2019-2020