Задържане на води върху частни земи за намаляване на риска от наводнения на национално ниво - LAND4FLOOD

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: COST Action (CA16209)

Служители на АБЕРОН ООД представляват България в Управляващия комитет на инициатива COST Action LAND4FLOOD, включваща представители от 25 държави от всички континенти в света.

Общата цел на LAND4FLOOD е да се свържат интердициплинарните изследвания с формулирането на политики и взимането на практически решения. Чрез обединяване на различни научни дисциплини и с участието на множество заинтересовани групи, проектът ще увеличи теоретичните и практическите познания при вземането на решения за намаляване на риска от наводнения върху (частни) земи на местно, регионално ниво и на ниво водосбор.

За тази цел LAND4FLOOD обединява широк спектър от научни дисциплини и активно включва различни групи с практическа роля в разработването на решения за използване на земята в управлението на риска от наводнения. Сред тях са собственици на земи и техни представители, ВиК инженери, представители на публични и неправителствени организации и др.

Повече на: www.land4flood.eu

  • Година: 2018-2021