Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите – BalkanROAD

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020

BalkanROAD предоставя инструменти и политики за икономическо развитие, чрез приемане на природозащитни практики и и споделя амбицията на земеделските производители да опазват околната среда, като междувременно модернизират и увеличават приходите на своите предприятия.

BalkanROAD има две цели:

1) да подобрява селскостопанска среда на Балканите чрез разработване на стратегии, методологии и технологии за опазване на природните ресурси (почва, вода, въздух), намаляване на парниковите газове, намаляване на генерирането на отпадъци и увеличаване на съотношението на рециклиране / повторна употреба в земеделските системи;

2) да разработи Общ балкански протокол за производство на селскостопански продукти с екомаркировка, включващ въвеждане на устойчиви практики по време на цялата производствена линия (т.е. от полето до пазара), така че крайните продукти да имат измерим, съпоставим и възможно най-нисък отпечатък върху околната среда.

АБЕРОН ООД, Техническа помощ на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители, участва в разработването на анализ на пропуските за прилагане на иновативни агроекологични практики от земеделските производители и законодатели в Република България (GAP analysis), анализ на всички етапи от жизнения цикъл на пилотна ябълкова ферма (LCA Analysis), стратегии за производство, Общия Балкански протокол и Пътна карта за прилагането му.

Повече на: https://balkanroad.eu/

  • Година: 2017-2020