STRIDE “Подобрено енергийно планиране чрез интегриране на концепции за интелигентни мрежи в Дунавския регион”

Аберон подписа нов договор за техническа помощ към проект STRIDE.

Проект STRIDE, чрез трансфер на знания и разработване на инструменти за планиране, има за цел да осигури цялостна подкрепа на регионални / местни организации, отговорни за взимане на решения и оформяне на политики в сектор енергетика, за подобряване на енергийното планиране. Разработените по проекта регионални анализи, стратегии, планове за действие и методологии, ръководство с добри практики за въвеждане на интелигентни мрежи и уеб платформа за изграждане на капацитет ще позволят и ускорят интегрирането на концепции за интелигентни мрежи в регионалните и местните политики в Дунавския регион.

АБЕРОН предоставя секторна експертиза и съдействие на българския партньор в проекта Българския енергиен и минен форум при разработването, изпълнението и отчитането на STRIDE.

  • Година: 2020-2022

АБЕРОН ООД. участва в изпълнението на проект Environment You

АБЕРОН ООД. предоставя техническа помощ на Аграрен Университет Пловдив (АУ - Пловдив) за изпълнението на проект „Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs“ – EnvironmentYou, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

Проектът EnvironmentYou се фокусира върху успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в малки и средни предприятия работещи в сферата на земеделието, ръководени от младежи в трансграничния район между Гърция и България.

Дейностите по проект EnvironmentYou имат за цел да изградят екологична бизнес култура и да популяризират принципите на устойчивото развитие сред младите специалисти. Целта на проекта е да инициира процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към процеса на опазване и обогатяване на природните ресурси и околната среда. Този подход ще гарантира запазването на екологичния капитал на района, като едновременно с това ще създаде солидни основи за силен и устойчив икономически растеж. Общата цел е да се култивира екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион, като се съсредоточи върху предприятията, които работят с почви и водни ресурси и по-специално върху тези, които са в близост до или попадат в защитените зони по Натура 2000.

  • Година: 2019-2021

Актуализиране на националната методология за картиране на заплахата и риска от наводнения

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: Световна Банка - Помощ за подготовка на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения (ID: P167719)

АБЕРОН е част от консорциум JBA/ABERON/DELTARES, избран от Световна Банка да актуализира Националната методология за картиране на заплахата и риска от наводнения в България.

Разработването на Методологията по време на І-ви цикъл беше направено въз основа на националната Методология за оценка на картиране на заплахата и риска от наводнения, в съответствие с изискванията на Директива 2007/60 /ЕС. Методиката е разработена от НИМХ и одобрена през април 2013 г. Цикъл 1 в България отчита речни и крайбрежни рискове, но не съдържа методика за оценка на дъждовните или предизвикани от изменението на климата рискове от наводнения, вследствие на поройни дъждове.

За изпълнение на втория цикъл на Директивата за наводнения, българските власти се стремят да усъвършенстват Методологията за картиране на заплахата и риска от наводнения за да отговорят на настоящите и бъдещите предизвикателства, като увеличената честота на дъждовните и поройните наводнения, крайбрежните наводнения, влиянието на изменението на климата, най-новите и най-добрите практики в хидроложките анализи, както и да вземат предвид планираните подобрения в националната мрежа за мониторинг.

АБЕРОН участва в актуализацията с експерти по хидроложката част, картографиране, ГИС, консултациите със заинтересованите страни и оперативното управление.

  • Година: 2019-2020

Интегриран план за управление на риска от бедствия и аварии във Варненска област

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: ЕИБ / Рамково споразумение за подпомагане на Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси; (TA2019007 BG HUB), Лот 1 Околна среда

Проектът цели разработване на интегриран План за управление на риска от бедствия и аварии във Варненска област и идентифициране на инвестиционните нужди. Екипът разработи подход за гарантиране на целите чрез избор на допълващи се подходи, заложени в рамката Ready2Respond, разработена от Световната банка и Насоките на ЕС за оценка на способността за управление на риска (2015/C 261/03).

Проведени са интервюта и работни срещи с публичните органи и заинтересованите страни от областта и региона, включително с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и обслужващите регион Варна - Център за спешна медицинска помощ, Български Червен кръст, Пристанище, Летище, Облатно пътно управление и др.. В резултат на проведените дискусии ще бъде направен анализ на пропуските и определени потребностите за изграждане на капацитет, както и инвестиционните приоритети за закупуване на специализирано оборудване.

Ще бъде направено сравнение между Плана за управление на риска от бедствия на регион Варна и тези на пристанищата Марсилия и Флексистоу с цел проучване на подобен опит и избор на най-подходящи препоръки, които ще бъдат предложени в Плана за област Варна. Предложените препоръки ще идентифицират ясно ключовите потребности за изграждане на капацитет и инвестиции, като ги приоритизират и групират в краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия.

  • Година: 2019-2020

Природосъобразни решения за адаптиране към климатичните промени и замърсяванията на води в земеделски рейони (6JRC/IPR/2019/OP/0394)

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: СЪВМЕСТЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР към EК

АБЕРОН подпомага словенската фирма ЛИМНОС в търсенето на такива решения. Ще бъдат извършени задълбочени пилотни проучвания в два Лота, с цел да се изгради хомогенна база от доказателства за практическата осъществимост, ефективност или ограничения, относно прилагането на природосъобразни решения за справяне с различните проблеми на управлението в селското стопанство и управлението на водите. Базата от данни, литературни източици и добри примери от Европа и други страни ще бъдат използвани за изследователския анализ, насочен към изготвянето на обобщена оценка в Европейски мащаб и изготвяне на препоръки за бъдещи политики.

ЛИМНОС и АБЕРОН работят по Лот 1 „Третиране на утайки от отпадъчни води или животински тор в северни или алпийски райони” и Лот 2 „Третиране на утайки от отпадъчни води в континентална среда”.

В двата Лота, АБЕРОН анализира директните и индиректни ползи от екологичните решения, събира и анализира данни от пилотните проучвания, анализира разходи за инвестиции, поддръжка и експлоатация, както и възстановяването на разходите.

  • Година: 2019-2020