Оценка относно приложимостта на предпроектни проучвания за иновативни интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води в пилотни области, Дунавски район

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ: СЪВМЕСТЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР КЪМ EК

Предпроектни проучвания в Дунавския район, касаещи иновативни интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води са разработени с подкрепата на Съвместният изследователски център (JRC) на EK. В рамките на проучванията са анализирани възможностите за възстановяване на вода, енергия и хранителни вещества за набор от технологии за третиране. Създаден е бизнес модел с финансова оценка и определение на приходите, които биха направили бизнеса устойчив. В края на 2017 г. JRC възложи на Управителя на АБЕРОН ООД, извършването на експертна оценка на приложимостта на гореспоменатите решения за отпадъчни води и бизнес модели в пилотни области - Габрово, Велико Търново и Разград.

Част от разработката е количественото определяне на разходите за систематично изпълнение на пречистването на отпадъчните води, както и съответното намаляване на замърсителните товари и социалните, финансови, икономически, управленски, административни и културни аспекти, които могат да възпрепятстват или да благоприятстват приложимостта на различните решения.

  • Година: 2017-2018