Екологични оценки, Оценки на съответствието и SWOT анализи на ПУРН

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: ОП Околна среда

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД (понастоящем АБЕРОН ООД) в партньорство с ПОВВИК ЕАД изготви Екологични оценки, Оценки на съответствието и SWOT анализи на Планове за управление на риска от наводнение /ПУРН/ в Черноморски район за басейново управление на водите и в Източнобеломорски район за басейновo управление.

ЕПСИЛОН използва опита, натрупан при разработването на ПУРН за ДРБУ, за да определи и анализира силните и слабите страни на ПУРН за ЧР и ИБР, възможностите за подпомагане постигането на поставените цели и пречките, които трябва да се преодолеят или минимизират, за да се постигне изпълнението на целите на плановете, както и заплахите при изпълнението им.

  • Година: 2017-2018