Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: ОП Околна среда

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, водещ партньор в консорциум с английската компания HR Wallingford Ltd. разработи План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите, финансиран от Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013”.

Целта на проекта беше изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство по управление на риска от наводнения, залегнали в Директива 2007/60/ЕС и Закона за водите, като в резултат от изпълнението най-общо беше постигнато следното:

• преглед на приложимите нормативни, стратегически и методически документи;
• определяне на целите и приоритетите в областта на управление на риска от наводнения;
• изготвяне на програма от мерки и изготвяне на икономически анализ на програмата от мерки;
• изготвяне на ПУРН и съгласуването му с ПУРБ за Дунавски район за басейново управление и с ПУРН за международния речен басейн на р. Дунав;
• докладване на ПУРН пред ЕК.

  • Година: 2015