BG03 – БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ, ФМ на ЕИП

Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000) – СХЕ-БГ

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: BG03 – БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ, ФМ на ЕИП

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД (понастоящем АБЕРОН ООД) е партньор в проекта.

С цел изпълнение на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. България извърши инвентаризация на екосистемите. Процесът на оценка на екосистемни услуги (ЕУ) премина през определяне на обхвата, събиране и класифициране на информацията от налични национални и международни бази данни и теренни проучвания, оценка на състоянието на ЕУ, определяне на заинтересованите страни възползващи се от услугите, картографиране на ЕУ.

В рамките на проекта е извършено събиране, анализиране, обработване и генериране на база данни, планиране и извършване на теренни проучвания, подготовка и провеждане на обучение на полеви експерти, камерална работа – обработка и анализ на наличните данни, изработване на цифрови модели и база данни, валидиране на информацията, оценка на ЕУ за степно-храстови екосистеми.
Данните и картите са предоставени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

С изпълнение на проекта бяха адресирани проблеми и необходимости, като интегрирането на зелената инфраструктура, възстановяване на нарушени екосистеми, принос за инициативата, гарантираща нулева нетна загуба на екосистеми и техните услуги, принос за ангажиментите на ЕС към КС10 по Конвенцията за биологичното разнообразие на ОН, Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 и много други.

  • Година: 2017-2018