Портфолио

Качеството на атмосферния въздух оказва сериозно влияние върху здравето на хората и средата, в която те живеят и работят. Замърсената околна среда може да забави икономическото развитие, да причини нарушения в инфраструктурата и да провокира социални проблеми.

Замърсяването на въздуха може да разруши екосистемите и биологичното разнообразие, нанасяйки трайни негативни последствия

Нарастването на населението в световен мащаб, динамиката и различните икономически модели на живот намаляват способността на планетата да понесе последиците от човешката дейност. Хранителната верига, от отглеждането на селскостопанските продукти, през производството до потреблението, допринася значително за намаляване наличието и качеството на вода на нашата планета.

Разнообразието от животни и растения и техните местообитания и гени е предмет на все по-голяма загриженост поради факта, че приемаме природата за даденост. Биологичните видове взаимодействат със своята среда, за да създадат екосистемите, които поддържат живота на всички живи организми.

В съответствие с изискванията за намаляване на битовите отпадъци и постигане на ресурсна ефективност, АБЕРОН предоставя експертна консултантска помощ при подготовка на програми за тяхното управление, експертни анализи, пред-инвестиционни проучвания, идейно и работно проектиране на инсталации за компостиране, анализ разходи и ползи, бизнес планове и финансови модели.

Изучаваме начините за редуциране на масово разпространените отпадъци и възможностите за прилагане на европейски и световни практики, насочени към ефективното им оползотворяване, посредством иновационни системи за сепариране и компостиране. Разработваме проекти с български и европейски партньори, насочени към въвеждане на кръговата икономика и нулевия отпадък.

АБЕРОН работи с водещи изследователски институти от Германия, Гърция и Испания и предлага техническо оборудване и системи на фирмите.

Екипът ни има натрупан значителен опит в управление на проекти за изграждане на нови и закриване на стари депа за отпадъци, изграждане на регионален център за управление на отпадъци.

От юли 2017 г. АБЕРОН ООД предлага специализирани услуги по управление на отпадъците от дейността на различни по вид компании, чрез разработена за целта методология. АБЕРОН ООД използва опит и ноу-хау от TRADEBE – лидер на европейския пазар по внедряване на на технологии за управление на отпадъци. Ние предлагаме индивидуални решения на клиентите, според техническите и регулаторни възможности за управление на отпадъка. Решенията се отнасят не само до конвеционалното управление на отпадъка, но и до уползотворяването му като ресурс на място или извън предприятието, в цикъла на т.нар. кръгова икономика. За крайна цел се поставят финансови подобрения (в т.ч. пестене на разходи, увеличение на пeчалба), намаляване на въглеродния отпечатък и подобрение на процеса (включително спазване на йерархията за управление на отпадъците).

 

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия добиват все по-голямо значение. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки и намаляване на емисиите на парникови газове,  но и за увеличаване на конкурентоспособността на европейските икономики.

Умеем да моделираме и анализираме биосферата и да прогнозираме настъпващите промени. Използваме екологичната информатика (ICT/ IST/ GIS, мрежи) в сферата на биологията, химията, физиката, екологията, хидрологията, климатологията и икономиката. Въвеждането на еко-технологии е от съществено значение за съхранение на компонентите на околната среда, биоразнообразието и устойчиво икономическо развитие без загуба на природни ресурси.

Участваме в и координираме технологични изследвания за развитие (RTD) и проекти по Европейската програма HORIZON 2020, с ясен фокус във всички аспекти на околната среда.

Използваме IST/ ICT и Geomatics технологии за мониторинг на околната среда чрез UAV/ UAS/ UGV системи и изработваме широка гама от планове за безопасност, сигурност и опазване на околната среда за селскостопански и други цели. Ние работим в съвместимост с INSPIRE и SEIS/ EiONET и подпомагаме клиентите да адаптират изискванията по INSPIRE.