Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020

Основна цел на програмата е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. По програмата се подкрепят иновации, технологичното развитие, предприемачество и продуктивност на предприятията.

Също така сред приоритетите са въвеждане на международно признати практики, изграждане на енергоспестяващи технологии, зелена икономика и ресурсна ефективност.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат малки и средни предприятия, големи производства, изследователски институти, университети, областни и общински администрации и неправителствени организации.

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.39 млрд. евро.

Актуална информация относно Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 може да получите на адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276