Оперативна програма региони в растеж 2014 - 2020

Обща цел на програмата e подобряване качеството на средата за живот и подобряване на достъпа до работа. Открива нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Приоритетите на програмата включват устойчиво и интегрирано градско развитие, изграждане на социална, здравна и образователна пътна инфраструктура, както и развитието на регионален туризъм.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат: общини, общински компании, неправителствени организации с представителства на местните власти.

Общият бюджет по програмата възлиза на над 1.5 милиона евро.

Допълнителна информация относно Оперативна програма „Региони в разтеж“ 2014-2020 може да получите на адрес: http://www.bgregio.eu/