Оперативна програма околна среда 2014-2020

Обща цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура чрез опазване и подобряване състоянието на водите, качеството на атмосферния въздух и на защитата на почвите.

Други интервенции по програмата са насочени към намаляване на шумовото замърсяване, подобряване управлението на отпадъците, опазване на биоразнообразието и защитата на природата.

Приоритетни сектори на програмата са „Води“, „Отпадъци“,  „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ и политики, свързани с изменение на климата.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат: общински администрации, общински фирми, регионални асоциации, сдружения на общини и други.

Общият бюджет на програмата възлиза на 3.5 млрд. лева.

Актуална информация за оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 може да получите на адрес:  http://ope.moew.government.bg/bg