Оперативни програми

Обща цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура чрез опазване и подобряване състоянието на водите, качеството на атмосферния въздух и на защитата на почвите.

Други интервенции по програмата са насочени към намаляване на шумовото замърсяване, подобряване управлението на отпадъците, опазване на биоразнообразието и защитата на природата.

Приоритетни сектори на програмата са „Води“, „Отпадъци“,  „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ и политики, свързани с изменение на климата.

Програмата за развитие на селските райони е насочена към стимулиране трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор. Способства за повишаване на конкурентоспособността, икономическото развитие в селските райони, социалното приобщаване, насърчаване на иновативните технологии и устойчиво управление на горите.

Сред приоритетите на програмата са възстановяване, опазване и укрепване на околната среда, ефективното използване на ресурсите както и подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика, устойчива на изменението на климата.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат: Земеделски производители, Микропредприятия в селските райони, Общини в обхвата на селските райони, Организации на производителите, Юридически лица с нестопанска цел и други.

Обща цел на програмата e подобряване качеството на средата за живот и подобряване на достъпа до работа. Открива нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Приоритетите на програмата включват устойчиво и интегрирано градско развитие, изграждане на социална, здравна и образователна пътна инфраструктура, както и развитието на регионален туризъм.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат: общини, общински компании, неправителствени организации с представителства на местните власти.

Основна цел на програмата е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. По програмата се подкрепят иновации, технологичното развитие, предприемачество и продуктивност на предприятията.

Също така сред приоритетите са въвеждане на международно признати практики, изграждане на енергоспестяващи технологии, зелена икономика и ресурсна ефективност.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат малки и средни предприятия, големи производства, изследователски институти, университети, областни и общински администрации и неправителствени организации.

За първи път България приема нова оперативна програма, посветена на развитието на науката и образованието. Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се управлява от министерство на образованието и науката и е единствената финансирана както от „Европейският социален фонд“ така и от „Европейският фонд за регионално развитие“.

В рамките на програмния период 2014-2020 България има достъп до средства за подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия.