Новини

На 14.02 с представяне на финален доклад приключи Дейност 3 по проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” за проучване на социално-икономическите ползи от картирането и оценката на храстовите екосистеми (ХЕ) и агроекосистемите (АЕ).

В края на миналата година приключи успешното сливане на компаниите Епсилон България ООД и Abelisk, Inc., Калифорния, САЩ, в резултат на което от м. януари 2017 г. фирмата ще оперира под нова корпоративна идентичност с името АБЕРОН.

АБЕРОН ще продължи да предоставя консултантски услуги и управление на проекти в областта на околната среда с донорско финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове и оперативни програми, но ще разшири дейността си с внедряването на различни софтуерни приложения.

Това ще позволи на АБЕРОН да осигури напълно интегрирани услуги в областта на околната среда, съчетавайки иновационни американски и европейски методики и практики в подкрепа на публичните и частни институции.
На 03.10.2016г. с приемането на приемно-предавателен протокол от страна на Института по рибни ресурси, гр. Варна успешно приключиха възложените дейности на фирма „Епсилон България“ ООД, свързани с „Провеждане на анализи и разработване на сценарии” по проект „ Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море (ECRAMON BLACK SEA)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на ФМ на ЕИК 2009 – 2014.

Консорциумът от партньори по проект RAWFIE - (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation) има удоволствието да поканят всички заинтересовани фирми за участие във Втората покана за подаване на предложения.
Очакваната продължителност за RAWFIE-OC2-EXT е 18 месеца (стартирайки от Юли 2017г. – Декември 2018г.) а за RAWFIE-OC2-EXP е 12 месеца (стартирайки от Октомври 2017 – Септември 2018г.)

На 24.11.2016г. в СИТИ Хотел Бест Уестърн се състоя научна конференция по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми (СХЕ) и агро-екосистемите (АЕ) на територията на България (извън НАТУРА 2000)”, финансиран от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014. Проектът е реализация на инициативата за картиране и оценка на екосистемните услуги в Европейския съюз (MAES) и предстоящата икономическа оценка на природния капитал за всички държави от Европейския съюз.

На конференцията присъстваха представители на различни държавни и научни институции, представители на частният сектор и независими експерти от София и страната.

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, като партньор по проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги на стеоно-храстовите екосистеми на територията на България (извън Натура 2000)" (СХЕ-БГ) има удоволствието да Ви покани на НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, която ще се състои на 24 НОЕМВРИ 2016 от 9:30ч. в СИТИ ХОТЕЛ БЕСТ УЕСТЪРН.

На събитието ще бъдат обсъдени следните теми:

Като партньор по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми на територията на България (извън Натура 2000)“, ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ще вземе участие в организираната от МОСВ конференция под надслов „Слушаме природата и даваме решения“.

На конференцията ще бъдат представени резултатите от проектите, финансирани по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на „Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“.
На 29 септември т.г. беше подписано споразумение за сътрудничество между ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД и Ейч Ар Уолингфорд (http://www.hrwallingford.com), водещ научно-изследователски институт в областта на околната среда.