Плана за управление на риска от наводнения за Дунавски район на басейново управление

На първото проведено публично обсъждане на приоритетите и целите на Плана за управление на риска от наводнения за Дунавски район на басейново управление, г-жа Цвета Димитрова, управител на консорциум „Воден свят – ДР“, изпълнител на обществената поръчка за изготвяне на ПУРН се срещна с Даниел Панов, кандидат за кмет на община Велико Търново за да обсъди действията на общината по време на тежкото наводнение през 2014 г. и да набележи основните приоритети на администрациите в борбата с природното бедствие.