Три начина, които могат да превърнат замърсяването в нещо полезно

Решаването на екологичните проблеми обикновено означава почистване на замърсяванията, които хората са направили. Учените обаче, все повече се интересуват от създаването на нещо ценно от замърсяването. „Отпадъците на един човек са съкровище за друг човек“, както се твърди напоследък и сега изследователите са показали няколко начина, по които полезни продукти могат да бъдат получени от отпадъците в промишлеността и селското стопанство, като в същото време се отстраняват замърсените почва, вода и въздух.

 

Замърсяване на въздуха - Един от екологичните проблеми, който учените настоятелно се опитват да разрешат, е проблемът с емисиите на въглероден диоксид, които причиняват изменение на климата. Изследователите разработват процеси, които могат да улавят въглероден диоксид и да го превръщат в полезни химикали като метанол - който може да се използва за горивни клетки - или карбамид, който се използва като разтворител в химическата промишленост, в азотни торове и млечна киселина, които могат да се използва като консервант за храни.

 

Въглеродният диоксид може да бъде уловен и използван за подпомагане на отглеждането на водорасли, които след това се събират за биогориво.

 

Отпадъчните води - това, което всички ние отмиваме от домовете, офисите и другаде - съдържат токсини и органични замърсители, които пречиствателните съоръжения премахват, преди да достигнат природните водни системи като реките и океана. Въпреки това, изследователите се опитват да възстановят и превърнат тази органична материя в нещо полезно. Фосфорът и азотът са важни хранителни вещества в почвата, те се намират и в отпадъчните води, които могат да бъдат върнати в полетата на фермите като торове.

 

Изследователите са научили, че микроорганизмите разграждат токсичните органични замърсители, които се намират в отпадъчните води и произвеждат електричество от тях. Освен че почистват водата, микробните горивни клетки ще превърнат пречиствателните съоръжения в гигантски батерии за зелена енергия, тъй като електрохимично активните бактерии разрушават органични вещества и освобождават електрони, за да генерират електрически ток.

 

Замърсяването на почвите с тежки метали е труден за разрешаване проблем. Обикновено единственото решение е да се изкопае замърсената почва и да се изхвърли на депо. Дори тогава замърсителите могат да се изпарят от почвата и да попаднат в подземни водни резервоари, потенциално застрашаващи растения и хранителни култури, които поглъщат водата по време на растежа. Алтернативен метод включва комбинация от фиторемедиация и биорафинерия.

 

Биорафинерия означава преработка на биомаса - като хранителни отпадъци, а остатъците от растенията - от селското стопанство - за производство на ценни стоки. Фиторемедиацията пречиства замърсяването на околната среда с помощта на растения за извличане на метали от замърсената почва по същия начин, по който бялата роза абсорбира червения оцветител от боядисаната вода и ще оцвети венчелистчетата в червено.

 

Фиторемедиацията може да помогне за възстановяването на редки земни елементи и благородни метали от най-замърсените места в света като град Guiyu в Китай, който е силно замърсен от изхвърлянето на електрически отпадъци.

Чрез прибиране на реколтата, металните отлагания съхранявани в клетките на растенията могат да бъдат остранени от околната среда. Растителната биомаса може след това да бъде преработена за възстановяване на метали за използване при производството на енергия, гориво или промишлени химикали, като по този начин целият процес се заплаща.

 

Инженерите по околна среда използват своето въображение, за да почистят околната среда и едновременно с това да генерират богатство от отпадъците. Докато нашите екологични проблеми се засилват, ще се нуждаем от още по-креативно мислене.

Източник: Three ways pollution can be turned into something useful