Земята, като средство за задържане на води и защита при наводнения Как достъпът до частни земи може да бъде включен в управлението на риска от наводнения?

Земята е необходима при Наводнения!

Почти всяко голямо наводнение от последните десетилетия е последвано от все повече призиви за справяне с проблема. Въпреки, че бяха положени значителни усилия за прилагане на мерки за управление на риска от наводнения, използването на земята за това е все още ограничено. Необходимо е ефективно и ефикасно управление на земите с цел задържане на води в случаи на наводнения и постигане на устойчивост!

Изменението на климата влияе върху увеличаване на честотата и размера на наводненията. Щетите от наводненията се проявяват както върху обществени, така и върху частни земи, но върху частните площи е по-трудно да се осигури пространство за управление на риска. Дигите могат да осигурят само ограничена защита, а наводнения могат да се очакват и в райони, които в миналото не са били наводнявани. От съществено значение е подготовката на градовете и извънградските територии за по-чести и интензивни наводнения. Съхраняването на водата в зони за задържане и подготовката на градовете за наводнения без големи щети са възможности за справяне с нарастващия риск от наводнения.

Къде да отклоним водата?

Къде може да отиде изобилието от вода при наводненията? Водният цикъл предлага три възможности:

  • в съседни земи („хинтерланд”), преди водата да достигне до реките;
  • в градовете, в горната част по течението на реките в полдери (водни резервоари);
  • в защитени градове (по-добре проектирани за да издържат на щетите от наводненията).

Техническите и хидроложките условия за тези варианти са относително добре известни, но за изпълнение на мерките е необходим достъп до повече земя, която често пъти е частна собственост. Получаването на разрешение за ползване на частни земи за обществени нужди е сложно, отнема много време и е скъпо. За мобилизиране на частни земи за задържане на води и защита при наводнения е необходимо координиране на различни участници и институции в управлението на водите, както и предвиждане на ангажираност от собствениците на земи в плановете за управление на риска от наводнения.

Ключов въпрос е как частната земя да бъде използвана за задържане или съхраняване на вода, за да се създаде по-устойчива градска среда при наводнения. Това изисква разбиране на хидроложките ефекти, инструментите на поземлената политика, правата на собственост, участието на заинтересованите страни, икономиката и управлението на земи. Бъдещото управление на риска от наводнения ще се нуждае от хидроинженерство, но също така излиза далеч отвъд тази дисциплина, тъй като решенията често ще изискват преговори и стимулиране на собствениците да позволят достъп до техните земи.

Приоритизиране на земите в управлението на риска от наводнения

Управлението на земите често се разглежда като второстепенен въпрос в политиките за предотвратяване и  намаляване на наводненията, но следва да му бъде обърнато повече внимание. Земята е решаващ фактор за това как обществата ще се справят с променящия се риск от наводнения, така че формулирането на политиките трябва да започне с управлението на земите, за да се подобри предотвратяването на наводненията и защитата от тях. Основната необходимост при задържане на води и постигане на устойчивост е да се обърне традиционната представа за това и да се даде приоритет на земеползването.

Колективна експертиза при решаване на въпроси относно ползването на частни земи за задържане на вода

LAND4FLOOD е мрежа, която събира експертиза по въпроси, свързани с използване на частни земи при управление на риска от наводнения. LAND4FLOOD включва заинтересовани страни, практици и учени от повече от 30 страни от Европа и извън нея, които си сътрудничат в проучвания, касаещи използването на земи за управление на риска от наводнения с цел по-добрата подготовка на обществото за справяне с увеличаващите се рискове от наводнения и техните последствия. LAND4FLOOD е интердисциплинарно и международно начинание, което събира, обменя и съчетава академичните знания с практическия опит. Мрежата LAND4FLOOD е отворена към желаещите заинтересовани  и академични среди да се присъединият към нея.

 

Включи се! Виж повече на land4flood.eu и се обърни към твоята национална контактна точка от LAND4FLOOD.