Проект BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите”

Проектът BalkanROAD, финансиран от Програма Интеррег „Балкани - Средиземно море 2014-2020“, стартира през октомври 2017.

Проектът подкрепя желанието на фермерите да опазват околната среда, да развиват уменията си, да модернизират стопнаствата си и повишават на печалбите от дейността си, както и да достигнат до и европейските имеждународните пазари.

BalkanROAD ще предостави средствата и политиките за икономическо развитие, чрез въвеждане и изпълняване на практики, опазващи околната среда.


BalkanROAD цели две основни насочености, които се комбинират и обединяват в Балканска пътна карта, имаща за цел да отвори нови търговски хоризонти за балканските селскостопански продукти и да стимулира местните и национални икономики, чрез:

- Подобряване на селскостопанска среда на Балканите чрез разработване на стратегии, методи и техники за опазване на националните ресурси (почва, въздух, вода), намаляване на парниковите газове, отпадъците и стимулиране на рециклирането и повторното използване на продукти и отпадъци във фермите.

- Създаване на общ балкански Протокол за производството на екологични продукти и маркирането им с етикети като такива; прилагането на устойчиви практики през целия процес (от полето – до търговския пазар), така че крайният продукт да има измерим, сравним и възможно най-малкия екологичен отпечатък.

В рамките на проекта ще изградена мрежа от заинтересовани страни „ROAD for the Balkan Agriculture”, които ще мултиплицират резултатите от проекта, ще изразяват гледната си точка по време на транснационалния диалог и ще разпространяват данни и информация към по-широка мрежа от земеделски стопани и търговци, към която принадлежат.

Изпълнител на проекта от България е Асоциацията на агркоекологичните земеделски производители (ААЕЗП). АБЕРОН ООД в резултат на проведена публична покана ще подпомогне ААЕЗП в изпълнението на проекта с външна експертна помощ.