Приключи изпълнението на Дейност 3 по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми на територията на България (извън Натура 2000)

На 14.02 с представяне на финален доклад приключи Дейност 3 по проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” за проучване на социално-икономическите ползи от картирането и оценката на храстовите екосистеми (ХЕ) и агроекосистемите (АЕ).

Представителното проучване, извършено от експертите на фирма „АБЕРОН“ ООД, беше проведено на територията на 25 общини в периода 10.12.2016г.-31.01.2017г. За успешното изпълнение на целите на изследването, бяха използвани два изследователски метода: метод на дълбочинното интервю и метод на анкетното допитване.

Дълбочинните интервюта бяха проведени в периода 10.12-15.12 с общо 18 експерта, представители на различни институции, притежаващи необходимата професионална експертиза по изследваната проблематика. Получените данни представляват основата за последващия задълбочен анализ на ползите от оценката на състоянието на двата типа екосистеми, тяхното картиране и степента на информираност на всички заинтересовани страни.

Анкетното допитване бе проведено сред 750 души, 75 фирми и 50 представителя на местната власт, съобразно всички изисквания, за целите на което бяха разработени отделни анкетни карти, включващи ключови за проекта въпроси.

Проведеното социално-икономическо изследване позволи да бъдат анализирани  оценките на всички заинтересовани страни по отношение на реалното състояние на изследваните екосистеми, до каква степен предоставяните от тях екосистемни услуги биват използвани от месните икономики, приложимостта на резултатите от проекта, степента на информираност на населението и потребността от провеждането на допълнителни информационни кампании.