Успех на проведената НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми на територията на България (извън Натура 2000)

На 24.11.2016г. в СИТИ Хотел Бест Уестърн се състоя научна конференция по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми (СХЕ) и агро-екосистемите (АЕ) на територията на България (извън НАТУРА 2000)”, финансиран от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014. Проектът е реализация на инициативата за картиране и оценка на екосистемните услуги в Европейския съюз (MAES) и предстоящата икономическа оценка на природния капитал за всички държави от Европейския съюз.

На конференцията присъстваха представители на различни държавни и научни институции, представители на частният сектор и независими експерти от София и страната.


Експертите представиха резултатите от оценка на състоянието на 64 775 вида храстови екосистеми на територията на цялата страна, от всички под-типове СХЕ: 501 „Арктически, алпийски и субалпийски”, 502 „Умерени и средиземноморски-планински” и 503 „Крайречни и мочурни” храсталаци, извършения сравнителен анализ по региони и предлаганите от тях услуги.

Голям интерес предизвикаха представените нови дейности, свързани с предстоящото картиране и оценка на агроекосистемите, от огромно значение за България, както и планираните проучвания на общественото мнение и публични обсъждания на социално-икономическите ползи от двата типа екосистеми.

Събитието приключи с активна дискусия, засягаща представените резултати, а накрая всички присъстващи разгледаха изложба на част от изработените карти и снимки от проведените теренни проучвания. Конференцията бе отразена в 10 електронни медии, сред които : Синор.бг, Агро.бг, News.bg и др.