Новини

Проектът BalkanROAD, „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите” , финансиран от Програма Интеррег „Балкани - Средиземно море 2014-2020“, стартира през октомври 2017.

Проектът подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.

Партньор по проекта от България е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с  въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД.

По време на Първата среща на заинтересованите страни бяха представени Анализите на  причините за недостатъчно или частично прилагане на агроекологични практики от земеделски производители и законодатели (GAP Анализи), направени в страните, участващи в проекта – България, Гърция, Кипър, Македония и Албания. След активна дискусия и интерактивна игра бяха набелязани най-важните мерки за преодоляване на пречките и обстоятелствата за недостатъчното прилагане на агроекологични практики.

BalkanROAD продължава с втората фаза на разработване на жизнения цикъл на продуктите в пилотните ферми.

За повече информация четете на нашия сайт и ни следвайте във Фейсбук - https://www.facebook.com/aberon.bg/ 

Уважаеми колеги,

От м. септември 2018 г. АБЕРОН ООД. предоставя услугите си на нов адрес:

София 1000, Център,
бул. „Фритьоф Нансен“ 11
ет. 2, ап. 6

През месец юни експерт на Аберон участва в уебинар, организиран от Международната асоциация за водни ресурси (IWRA), съвместно с европейската COST Акция LAND4FLOOD на тема “Как частните земи влияят върху риска от наводнения” (How Private Land Matters in Flood Risk Management). Водещи на семинара бяха  проф. Томас Хартман от Университета за изследвания Вагенинген в Холандия и г-жа. Ленка Славикова от университета Ян Евангелиста Пуркине в Чехия, а цялата идея беше посветена на връзката между земята и водата. Събитието се проведе в Рига, Латвия.
 

По време на събитието се разискваха различни казуси, бяха представени идеи и конкретни въпроси, обсъдени бяха най-ефективните политики и инструменти за мобилизиране на частната земя и справяне с наводненията. Основните дискусионни въпроси включваха: 

  • Как различните начини, по които използваме земята влияят върху риска от наводнения?
  • Чия земя трябва да бъде използвана за задържане на вода и намаляване на уязвимостта щом стане въпрос за наводнения?
  • С какви политически инструменти може да се позволи достъпа до и управлението на земята?

Екипът за изпълнение на проект BalkanRoad извършва проучване в рамките на проекта за Предварителна оценка и анализ на причините за неприемане на алтернативни иновативни агроекологични практики от земеделски производители и законодатели (т.нар. GAP анализ).

Проучването се извършва във всички държави участващи в проекта, включително и България, като отговорите ще бъдат обработени, оценени и обсъдени между заинтересованите страни от държавите-партньори по време на първата работна среща по проекта през м. юни 2018 г.

За целта е разработена онлайн анкета, която е от ключово значение за разработване на GAP Анализа, тъй като ще отрази становищата на различните заинтересовани страни. Анкетата е предназначена за попълване основно от земеделски производители и законодатели в областта на земеделието, както и от други заинтересовани страни от държавите на проектните партньори, включително и от България.

Проектът BalkanROAD, финансиран от Програма Интеррег „Балкани - Средиземно море 2014-2020“, стартира през октомври 2017.

Проектът подкрепя желанието на фермерите да опазват околната среда, да развиват уменията си, да модернизират стопнаствата си и повишават на печалбите от дейността си, както и да достигнат до и европейските имеждународните пазари.

BalkanROAD ще предостави средствата и политиките за икономическо развитие, чрез въвеждане и изпълняване на практики, опазващи околната среда.

Фирма „АБЕРОН” ООД в партньорство със СУ „Св.Климент Охридски“ и „КАРТГЕО“ ООД имат удоволствието да Ви поканят на заключителна конференция организирана проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми на територията на България (извън Натура 2000), финансиран в рамките на програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.
 
Събитието ще се проведе на 28.04.2017 /петък/ в гр. София, Централ Парк Хотел София, бул. Витоша 106 от 10:00 часа.

На 14.02 с представяне на финален доклад приключи Дейност 3 по проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” за проучване на социално-икономическите ползи от картирането и оценката на храстовите екосистеми (ХЕ) и агроекосистемите (АЕ).

В края на миналата година приключи успешното сливане на компаниите Епсилон България ООД и Abelisk, Inc., Калифорния, САЩ, в резултат на което от м. януари 2017 г. фирмата ще оперира под нова корпоративна идентичност с името АБЕРОН.

АБЕРОН ще продължи да предоставя консултантски услуги и управление на проекти в областта на околната среда с донорско финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове и оперативни програми, но ще разшири дейността си с внедряването на различни софтуерни приложения.

Това ще позволи на АБЕРОН да осигури напълно интегрирани услуги в областта на околната среда, съчетавайки иновационни американски и европейски методики и практики в подкрепа на публичните и частни институции.