Енергийна ефективност и зелена икономика

Енергийна ефективност и зелена икономика

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия добиват все по-голямо значение. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки и намаляване на емисиите на парникови газове, но и за увеличаване на конкурентоспособността на европейските икономики.

ЕЕС определя минимални стандарти за енергийна ефективност и правила заетикетиране и екопроектиране на продукти, услуги и инфраструктура. Мерките целят повишаване на ефективността по цялата енергийна верига, от доставката до потреблението на енергия от потребителите.

АБЕРОН предлага услуги, свързани с оценка на енергийната ефективност, разработване на програми за енергиен мениджмънт и прилагане на добри практики в тази сфера. С наше съдействие може да се включите в проекти по програма Хоризонт 2020 и Програма LIFE за прилагане на технологични иновации в областта на енергийната ефективност и зелената икономика.