Отпадъци

Отпадъци

В съответствие с изискванията за намаляване на битовите отпадъци и постигане на ресурсна ефективност, АБЕРОН предоставя експертна консултантска помощ при подготовка на програми за тяхното управление, експертни анализи, пред-инвестиционни проучвания, идейно и работно проектиране на инсталации за компостиране, анализ разходи и ползи, бизнес планове и финансови модели.

Изучаваме начините за редуциране на масово разпространените отпадъци и възможностите за прилагане на европейски и световни практики, насочени към ефективното им оползотворяване, посредством иновационни системи за сепариране и компостиране. Разработваме проекти с български и европейски партньори, насочени към въвеждане на кръговата икономика и нулевия отпадък.

АБЕРОН работи с водещи изследователски институти от Германия, Гърция и Испания и предлага техническо оборудване и системи на фирмите.

Екипът ни има натрупан значителен опит в управление на проекти за изграждане на нови и закриване на стари депа за отпадъци, изграждане на регионален център за управление на отпадъци.

От юли 2017 г. АБЕРОН ООД предлага специализирани услуги по управление на отпадъците от дейността на различни по вид компании, чрез разработена за целта методология. АБЕРОН ООД използва опит и ноу-хау от TRADEBE – лидер на европейския пазар по внедряване на на технологии за управление на отпадъци. Ние предлагаме индивидуални решения на клиентите, според техническите и регулаторни възможности за управление на отпадъка. Решенията се отнасят не само до конвеционалното управление на отпадъка, но и до уползотворяването му като ресурс на място или извън предприятието, в цикъла на т.нар. кръгова икономика. За крайна цел се поставят финансови подобрения (в т.ч. пестене на разходи, увеличение на пeчалба), намаляване на въглеродния отпечатък и подобрение на процеса (включително спазване на йерархията за управление на отпадъците).