Биоразнообразие

Биоразнообразие

Разнообразието от животни и растения и техните местообитания и гени е предмет на все по-голяма загриженост поради факта, че приемаме природата за даденост. Биологичните видове взаимодействат със своята среда, за да създадат екосистемите, които поддържат живота на всички живи организми.

Биологичното разнообразие е жизненоважно за безброй човешки дейности. Голяма част от производството на храни е възможно само благодарение на природни дадености като плодородната почва, водата и пчелите, които опрашват растения и дървета. Растенията пречистват въздуха като освобождават кислород и поглъщат вредни замърсители.

Загубата на биологично разнообразие е необратим процес. За да го предотвратим и спрем, ние разработваме проекти за опазване на биоразнообразието, включително стратегии за опазване на природното богатство чрез прилагане на модели, доказани на европейско и световно равнище. Извършваме картиране и оценка на екосистемите и техните услуги. Посредством прилагане на методиката на Университета в Станфорд, извършваме оценка на природния капитал.

Изготвяме планове за мониторинг и изследване въздействието на климатичните промени спрямо различните видове съобщества. Извършваме мониторинг на настъпващите промени в земеползването, свързани с климатичните промени и изготвяме социално-икономически анализи за ефективно използване на ресурсите.