Вода

Вода

Нарастването на населението в световен мащаб, динамиката и различните икономически модели на живот намаляват способността на планетата да понесе последиците от човешката дейност. Хранителната верига, от отглеждането на селскостопанските продукти, през производството до потреблението, допринася значително за намаляване наличието и качеството на вода на нашата планета.

Изменението на климата, използването на енергия, функционирането на екосистемите, качеството на почвите и дори качеството на въздуха са в пряка зависимост от количеството и качеството на водата.

За да адресираме всички аспекти, свързани с управление на водните ресурси, разработваме стратегии и проекти за подобряване на тяхното качество и ограничаване на замърсяването. Прогнозираме потребностите на вода и изчисляваме необходимия капацитет за нуждите на селското стопанство и градската среда. Изготвяме планове за управление на риска от наводнения и планове за управление на речните басейни. Разработваме Интернет базирани системи за управление на повърхностните води в реално време и системи за мониторинг на замърсяванията.

АБЕРОН разработва проекти и стратегии, насочени към „Син растеж“и осигуряване на Зелени работни места, отстоявайки разбирането, че моретата и океаните са двигатели на европейската икономика с голям потенциал за иновации и растеж. В допълнение, изготвяме експертни оценки на въздействието на климатичните промени върху морските екосистеми и разработваме проекти насочени към предотвратяване на бъдещи негативни последствия върху морската среда и аквакултурите.