Въздух

Въздух

Качеството на атмосферния въздух оказва сериозно влияние върху здравето на хората и средата, в която те живеят и работят. Замърсената околна среда може да забави икономическото развитие, да причини нарушения в инфраструктурата и да провокира социални проблеми.

Замърсяването на въздуха може да разруши екосистемите и биологичното разнообразие, нанасяйки трайни негативни последствия
върху околната среда. Токсичните вещества може да предизвикат ерозия, да унищожат горски масиви и да намалят добивите на селскостопанска продукция.

За предотвратяване на тези негативни ефекти, ние оценяваме качеството на атмосферния въздух спрямо установените норми и идентифицираме потенциалните рискове. Разработваме планове и проекти, насочени към превенция на значителното замърсяване на въздуха спрямо идентифицираните основни замърсители на регионално и национално ниво. Изготвяме общи програми за инвентаризация на емисиите на парникови газове, намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества.

Разработените от нас модели за компютърна симулация ще ви помогнат да разтълкувате данните с констатации и ще ви помогнат при вземане на най-добрите решения. Програмите ни за мониторинг осигуряват ефективно и устойчиво адресиране на проблема със замърсяване на въздуха и предоставят надеждни инструменти за спазване на националните разпоредби в съответствие с Директива 2008/50/ЕС.