Международни програми

Програма LIFE е инструмент за финансиране от фондовете на ЕС за околната среда и действията по климата. Общата цел на Програма LIFE е да допринесе за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околната среда и климата чрез съ-финансиране на проекти с европейска добавена стойност.
Програма LIFE стартира през 1992 г. и към днешна дата има четири изпълнени фази на програмата.

Максималният принос за многогодишната работна програма LIFE за периода 2014—2017 г. се определя на 1 796 242 000 EUR. Настоящата покана обхваща безвъзмездни средства за „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и проекти за изграждане на капацитет.

Общата цел на двата финансови инструмента е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.

За изпълнението на двете програми в периода 2009-2014 г. страните-донори въвеждат програмен подход, с цел по-лесно проследяване на постигнатите резултати и съответствие с националните приоритети, засилено партньорство със страните-донори при изпълнение на програмите и по-децентрализирана система за управление на ниво програмни оператори.

През новия програмен период 2014-2021г. 15 държави членки на ЕС ще получат общо 2,8 милиарда евро за намаляване на социалното и икономическо неравенство и укрепване на двустранните отношения с трите държави донори. В допълнение, ще бъде създадени два регионални фонда насочени срещу младежката безработица (65,5 милиона евро) и за насърчаване на регионалното сътрудничество (34,5 милиона евро).

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята на ЕС рамкова програма за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

• Високи постижения в научната област за водещи учени и за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
• В подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
• Обществени предизвикателства за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.