АБЕРОН предлага консултантски опит

в широкия спектър на околната среда като климат, въздух, земя, водни ресурси, отпадъчни води, природа и екосистемни услуги, еко-технологии и ГИС, правни и регулаторни услуги, изграждане на капацитет.

Новите софтуерни приложения

използвани от АБЕРОН, осигуряват напълно интегрирани услуги в областта на околната среда, съчетавайки иновационни американски и европейски решения в подкрепа на публичните институции и бизнеса.

Екип

Екипът на АБЕРОН се състои от високо-квалифицирани специалисти с доказан дългогодишен опит в предоставянето на услуги, според индивидуалните потребности на клиента. АБЕРОН предлага качествено изпълнение на договорните си ангажименти, иновативни и компетентни предложения.

Д-р Алан Тоди

Управляващ съдружник, Финансов директор

Цвета Димитрова

Управляващ съдружник, Оперативен директор

Проф. Марк Боназунтас

Главен консултант ГИС

Проф. д-р Серафим Петров

Главен консултант управление на риска

Проф. Евелин Монев

Главен консултант - хидролог

Васил Куманов

ИТ експерт

Христомир Йорданов

Експерт изследвания и иновации

Ралица Маринова

Експерт НПО сектор

12351078922

Нашите проекти

Направления

Въздух

Качеството на атмосферния въздух оказва сериозно влияние върху здравето на хората и средата, в която те живеят и работят.

Вода

Нарастването на населението в световен мащаб, динамиката и различните икономически модели на живот намаляват способността

Биоразнообразие

Разнообразието от животни и растения и техните местообитания и гени е предмет на все по-голяма загриженост поради факта

Отпадъци

В съответствие с изискванията за намаляване на битовите отпадъци и постигане на ресурсна ефективност

Енергийна ефективност и зелена икономика

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия добиват все по-голямо значение.

IT и Приложения

Умеем да моделираме и анализираме биосферата и да прогнозираме настъпващите промени. Използваме екологичната

Нашите партньори

  • CERTH - The Centre for Research & Technology, Hellas
  • Fraunhofer-Gesellschaft
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Wageningen
  • Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH)
  • European Cooperation in Science and Technology
  • Басейнова дирекция Дунавски район

Контакти

Контактна форма

Контакти

  • бул. „Патриарх Евтимий“ 16a, София 1142

  • +359 (0) 878 837 167, +359 (2) 852 6675

  • office@aberon.bg