Текущи проекти

ГОДИНА: 2015


През 2015 г. ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, в партньорство с английската компания HR Wallingford Ltd. успешно изпълни проект по Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013” – „Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите”.