Екологични оценки, Оценки на съответствието и SWOT анализи на ПУРН

ГОДИНА: 2016

През 2016 г. ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД в партньорство с ПОВВИК ЕАД стартира дейност за изготвяне на Екологични оценки, Оценки на съответствието и SWOT анализи на Планове за управление на риска от наводнение /ПУРН/ в Черноморски район за басейново управление на водите и в Източнобеломорски район за басейновo управление.

В рамките на проекта, ЕПСИЛОН ще използва опита, които натрупа при разработването на ПУРН за ДРБУ, за да определи и анализира силните и слабите страни на ПУРН за ЧР и ИБР, възможностите за подпомагане постигането на поставените цели и пречките, които трябва да се преодолеят или минимизират, за да се постигне изпълнението на целите на плановете, както и заплахите при изпълнението.