Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България(извън НАТУРА 2000) – СХЕ-БГ

ГОДИНА: 2015 - 2017

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с фирма „Картгео“ ООД са партньори на Софийски университет „Св.Св. Климент Охридски”, катедра „Екология и опазване на околната среда“ по проект с акроним „СХЕ-БГ“ за картиране и оценка на степно-храстовите екосистеми в България, извън зоните на Натура 2000 и услугите, които те предоставят.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА: Храстовите екосистеми са разпространени в цялата страна – от субалпийския пояс на планините до низините и равнините. Те са изключително разнообразни по видов състав, структура, екологични особености.

Основен обект на изследването ще бъдат Листопадни храсталаци в условията на умерено-континентален и преходно-средиземноморски климат. Останалите групи заемат малки площи или се срещат основно в защитени територии и защитени зони от Националната екологична мрежа, защото представляват целеви местообитания за опазване. Листопадните храсталаци са разпространени в равнинните и препланински части на страната – Тракийска низина, Дунавска равнина, Предбалкан, Тунджанска равнина, които не са обхванати представително в националната екологична мрежа. В предпланинските райони тези храсталаци заемат изоставени пасища и ливади, но в местата с интезивно земеделие и особено заради субсидиите за земеделска продукция, масово бяха разорани и превърнати в ниви и обработваеми площи. В тази връзка, извън Националната екологична мрежа, те са застрашено местообитание.

С цел изпълнение на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. България ще извърши инвентаризация на екосистемите. В съответствие с методиката, предоставена от МОСВ, процесът на оценка на екосистемни услуги (ЕУ) ще премине през следните етапи: определяне на обхвата; събиране и класифициране на информацията от налични национални и международни бази данни и теренни проучвания; оценка на състоянието на ЕУ в рамките на полигоните, определяне на заинтересованите страни и как те се възползват от тези услуги; картографиране на ЕУ.

Настоящият проект ще отрази горните потребности, чрез изпълнение на следните основни дейности: събиране, анализ и обработка на предоставените данни и набавяне на допълнителни; генериране на базата данни, попълване с наличната информация; планиране на теренната работа; подготовка и провеждане на обучение на полеви експерти; теренни проучвания; камерална работа – обработка и анализ на наличните данни; изработване на цифрови модели и база данни; валидиране на информацията; оценка на ЕУ за степно-храстови екосистеми; планиране и управление на проекта; предоставяне на публичност, съглaсно указанията на програмата;.
Данните и картите ще бъдат предоставени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

С изпълнение на проекта се адресират проблеми и необходимости, като интегрирането на зелената инфраструктура, възстановяване на нарушени екосистеми, принос за инициативата, гарантираща нулева нетна загуба на екосистеми и техните услуги, принос за ангажиментите на ЕС към КС10 по Конвенцията за биологичното разнообразие на ОН, Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 и много други.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://www.ekohrasti.eu/bg/