Оценка на приложимостта на предпроектни проучвания за иновативни интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води в пилотни области, Дунавски район

Година: 2017-2018

Съвместният изследователски център (JRC) на EK разработи 2 /две/ предпроектни проучвания в Дунавския район, касаещи иновативни интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води. В рамките на проучванията са анализирани възможностите за възстановяване на вода, енергия и хранителни вещества за набор от технологии за третиране. Създаден е бизнес модел с финансова оценка и определение на приходите, които биха направили бизнеса устойчив. В края на 2017 г. JRC възложи на г-жа Цвета Димитрова, Управител на АБЕРОН ООД, извършването на експертна оценка на приложимостта на гореспоменатите решения за отпадъчни води и бизнес модели в 3 /три/ пилотни области /Габрово, Велико Търново и Разград/ в България.
 
По настоящем се работи върху количественото определяне на разходите за систематично изпълнение на пречистването на отпадъчните води, както и съответното намаляване на замърсителните товари и социалните, финансови, икономически, управленски, административни и културни аспекти, които могат да възпрепятстват или да благоприятстват приложимостта на различните решения.

Окончателните резултати ще бъдат обобщени и представени на ЕК до края на Април, 2018 г.