Участие в COST Action LAND4FLOOD

Година: 2017 г.

Г-жа Цвета Димитрова представлява България в Управляващия комитет на COST Акцията LAND4FLOOD.

Общата цел на COST Акция LAND4FLOOD е да се свържат интердициплинарните изследвания с формулирането на политиката в реалния свят и вземането на решения. Чрез обединяване на различни научни дисциплини и с участието на множество заинтересовани групи, Проектът COST ще увеличи теоретичните и практическите познания за подкрепа изпълнението на решения за намаляване на риска от наводнения на (частни) земи в местни, регионални и водосборни нива.
Тези общи цели трябва да бъдат постигнати със следните действия:

#) Разработване на платформа за обмен на знания от множество заинтересовани страни: Мобилизацията на земя за намаляване на риска от наводнения изисква широка научна и практическа база от знания. Въз основа на наскоро изградена мрежа от учени и практици, това COST действие има за цел да изгради цялостно разбиране на взаимоотношенията между земята и водата в управлението на риска от наводнения чрез разработване на платформа за обмен на знания на всички заинтересовани. За тази цел LAND4FLOOD обединява широк спектър от научни дисциплини и активно включва различни групи с практически дял в развитието на използването на земята, базирани решения в управлението на риска от наводнения. Наред с другото, те включват собствениците на земя и представители на земевладелците, практици като водни инженери, както и политици и неправителствени участници.

#) Повишава участието на всички заинтересовани страни. За да се създаде форум и мрежа за дискусии и комуникация между заинтересованите страни и изследователи на резултатите от значение за управление на риска от наводнения на ниво водосбор, е включването и на тези, които пресичат административните граници. Поради това повечето големи реки (особено в Европа) пресичат границите и изискват концепции за управление на риска от наводнения, които работят в тези граници. За да се постигне това, учени от различни страни (или по-скоро водосбори) трябва да могат да си сътрудничат. Сред тези водохващания, не само институционалните контексти са различни (например устройство на територията), но са различни също хидроложките условия и икономически обстоятелства. Създаването на мрежа ще послужи за разработване на концепции за задържане на наводненията и устойчивост, които са приложими в цяла Европа (и извън нея).