Провеждане на анализи и разработване на сценарии по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси“(ECRAMON BLACK SEA)

ГОДИНА: 2016

На 05.08.2016г. между фирма „Епсилон България“ ООД /понастоящем Аберон ООД/ и Институт по рибни ресурси гр. Варна бе подписан договор №25-Е с предмет „Провеждане на анализи и разработване на сценарии по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси (ECRAMON BLACK SEA)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.


ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА: Съобразно договора „Епсилон България“ ООД поема ангажимент да разработи общи методологически подходи за провеждането на социологическо проучване за целите на проекта и анализи на социално-икономическото състояние в териториите на Сeверното и Южното черноморие.

Като резултат от изпълнените дейности трябва да бъдат предоставени три броя анализи, след проведени изследвания на територията на Варна, Балчик, Бургас и Созопол, и три броя сценарии позволяващи да се оцени взаимодействието на социално-икономическото развитие, климатичните промени и околната среда в проектните територии.