Текущи проекти

Експерти от АБЕРОН ООД ще вземат участие в семинар със заинтересовани страни в изпълнение на проект "BalkanROAD - Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък", по програма Балкани-Средиземно море 2014-2020. Партньор по проекта от България е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с  въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД. В проекта участват още:. Benaki Phytopathological Institute (Greece), Institute For Mediterranean Studies (Greece), American Farm School Post Secondary Educational and Training Association (Greece), Open University of Cyprus (Cyprus), Agricultural University of Tirana (Albania), Macedonian Organic Producers Federation (North Macedonia).
Проектът подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.Година: 2017-2018

Съвместният изследователски център (JRC) на EK разработи 2 /две/ предпроектни проучвания в Дунавския район, касаещи иновативни интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води. В рамките на проучванията са анализирани възможностите за възстановяване на вода, енергия и хранителни вещества за набор от технологии за третиране. Създаден е бизнес модел с финансова оценка и определение на приходите, които биха направили бизнеса устойчив. В края на 2017 г. JRC възложи на г-жа Цвета Димитрова, Управител на АБЕРОН ООД, извършването на експертна оценка на приложимостта на гореспоменатите решения за отпадъчни води и бизнес модели в 3 /три/ пилотни области /Габрово, Велико Търново и Разград/ в България.
 
По настоящем се работи върху количественото определяне на разходите за систематично изпълнение на пречистването на отпадъчните води, както и съответното намаляване на замърсителните товари и социалните, финансови, икономически, управленски, административни и културни аспекти, които могат да възпрепятстват или да благоприятстват приложимостта на различните решения.

Окончателните резултати ще бъдат обобщени и представени на ЕК до края на Април, 2018 г.

Година: 2017 г.

Г-жа Цвета Димитрова представлява България в Управляващия комитет на COST Акцията LAND4FLOOD.

Общата цел на COST Акция LAND4FLOOD е да се свържат интердициплинарните изследвания с формулирането на политиката в реалния свят и вземането на решения. Чрез обединяване на различни научни дисциплини и с участието на множество заинтересовани групи, Проектът COST ще увеличи теоретичните и практическите познания за подкрепа изпълнението на решения за намаляване на риска от наводнения на (частни) земи в местни, регионални и водосборни нива.

ГОДИНА: 2016

На 05.08.2016г. между фирма „Епсилон България“ ООД /понастоящем Аберон ООД/ и Институт по рибни ресурси гр. Варна бе подписан договор №25-Е с предмет „Провеждане на анализи и разработване на сценарии по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси (ECRAMON BLACK SEA)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

ГОДИНА: 2016

През 2016 г. ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД в партньорство с ПОВВИК ЕАД стартира дейност за изготвяне на Екологични оценки, Оценки на съответствието и SWOT анализи на Планове за управление на риска от наводнение /ПУРН/ в Черноморски район за басейново управление на водите и в Източнобеломорски район за басейновo управление.

В рамките на проекта, ЕПСИЛОН ще използва опита, които натрупа при разработването на ПУРН за ДРБУ, за да определи и анализира силните и слабите страни на ПУРН за ЧР и ИБР, възможностите за подпомагане постигането на поставените цели и пречките, които трябва да се преодолеят или минимизират, за да се постигне изпълнението на целите на плановете, както и заплахите при изпълнението.
ГОДИНА: 2015 - 2017

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с фирма „Картгео“ ООД са партньори на Софийски университет „Св.Св. Климент Охридски”, катедра „Екология и опазване на околната среда“ по проект с акроним „СХЕ-БГ“ за картиране и оценка на степно-храстовите екосистеми в България, извън зоните на Натура 2000 и услугите, които те предоставят.

ГОДИНА: 2015 - 2019

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА: ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с още дванадесет държавни и частни организации от ЕС, изпълнява проекта RAWFIE (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation). Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020, тема H2020-ICT-2014-1: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation).

ГОДИНА: 2015


През 2015 г. ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, в партньорство с английската компания HR Wallingford Ltd. успешно изпълни проект по Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013” – „Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите”.