Текущи проекти

На 29 март 2019г. в град Пловдив, хотел Ландмарк Крийк се проведе Семинар със заинтересовани страни във връзка с изпълнение на проект  BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите”. Проектът се финансира от Програма Интеррег „Балкани - Средиземно море 2014-2020“ и стартира през октомври 2017.

BalkanROAD подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.

Партньор по проекта от България и организатор на събитието е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с  въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД.

Събитието се организира в рамките на работен пакет №2, дейност 2.5.5 от проекта и цели представянето на европейските агроекологични политики, представяне на постигнатите до момента резултати от проекта , даване на примери за добри практики от стопанства, прилагащи биологично земеделие;  представяне на ролята на държавата в областта на опазването на ОС и провеждане на дискусия между заинтересованите страни – държавата, фермерите и изследователската общност.

Семинарът със заинтересовани страни беше открит от председателя на ААЕЗП – г-н Пламен Драгнев. Главен асистент д-р Дамян Киречев от Икономически Университет Варна представи „Агроекологичната политика на България и Европейския съюз: приоритети за развитие до 2030 г.“.

Беше направен обзор на настоящите и предстоящи европейски програми за финансиране на дейности в сектор земеделие, включително по ПРСР. Аудиторията се запозна с основните насоки на бъдещото развитие на ОСП с акцент върху екологичните мерки и биоземеделието.

Презентация, представяща проектът BalkanROAD – Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък, и GAP анализ, изнесе експертът по аграрна икономика от АБЕРОН – д-р Алан Тоди. Особен интерес в събитието предизвика Аграрният Университет Пловдив с презентацията на проф. Иван Манолов – „Земеделски системи, щадящи околната среда“. В нея бяха илюстрирани методи за производство на естествени биоторове, като биодинамични препарати с номера : 502, 503, 504, 505, 506 и 507.

След кратка почивка г-н Пламен Драгнев представи дейностите в пилотната ферма „ЕТ БУЛГАРПЛОД“ – Георги Разсипийски. Земеделският производител г-н Борис Йотин даде примери за добри практики от стопанството си, прилагащо биологично земеделие. Стопанството му се намира в средногорското село Мирково, основните култури, които отглежда са пшеница, тритикале, картофи, слънчоглед,  лен, лимец, теф, както и животни – говеда. Прилага различни практики за устойчиво земеделие: Сеитбооборот на културите; Разнообразие на сортовете; Интергирана защита от вредители; Плодородност на почвата; Управление на пашата; Плевене; Управление на водите; Директни продажби от фермата; Използване на алтернативни енергийни източници и други.

Двамата гост-лектори от Националната Служба за Съвети в Земеделието – г-н Делян Георгиев (Началник-отдел „Консултантски услуги по национални и европейски програми“) и г-жа Деница Димитрова (Експерт в главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“) представиха ролята на държавата в областта на опазването на околната среда и изменението на климата, и най-вече в консултирането на земеделски производители. В периода 2016-2018 година НССЗ е консултирала 18 010 д., общият брой извършени консултации е 21 859.

Събитието приключи с дискусия на тема: Защо Балканския протокол е необходим по отношение на прилагането на устойчиви практики? Как такъв протокол може да помогне на балканските продукти да повишат добавената си стойност? В дискусията взеха участие всички заинтересовани страни.  Семинарът показа, че независимо от помощта, която държавата, в лицето на НССЗ оказва на земеделските производители, все още мерките в ОПРСР не стимулират в достатъчна степен развитието на биоземеделието в България. Устойчиви земеделски практики се прилагат основно от големите земеделски стопанства, докато единични случаи от малките и семейни ферми прилагат организирано и структурирано агроекологични техники. Все още в тях се развива екстензивно земеделие, подкрепяно също и от желанието за получаване на повече субсидии. В този смисъл Балканският протокол ще предложи оперативни насоки за гъвкаво прилагане на законодателната уредба, повишаване мотивацията на фермерите и развитие на биоземеделието в България и другите партньорски държави. Създаването на национални брандове в биоземеделието и популяризирането им в ЕС ще допринесе за повишаване на тяхната добавена стойност и получаване на по-големи и устойчиви приходи от селското стопанство.

Експерти от АБЕРОН ООД ще вземат участие в семинар със заинтересовани страни в изпълнение на проект "BalkanROAD - Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък", по програма Балкани-Средиземно море 2014-2020. Партньор по проекта от България е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с  въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД. В проекта участват още:. Benaki Phytopathological Institute (Greece), Institute For Mediterranean Studies (Greece), American Farm School Post Secondary Educational and Training Association (Greece), Open University of Cyprus (Cyprus), Agricultural University of Tirana (Albania), Macedonian Organic Producers Federation (North Macedonia).
Проектът подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.Година: 2017-2018

Съвместният изследователски център (JRC) на EK разработи 2 /две/ предпроектни проучвания в Дунавския район, касаещи иновативни интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води. В рамките на проучванията са анализирани възможностите за възстановяване на вода, енергия и хранителни вещества за набор от технологии за третиране. Създаден е бизнес модел с финансова оценка и определение на приходите, които биха направили бизнеса устойчив. В края на 2017 г. JRC възложи на г-жа Цвета Димитрова, Управител на АБЕРОН ООД, извършването на експертна оценка на приложимостта на гореспоменатите решения за отпадъчни води и бизнес модели в 3 /три/ пилотни области /Габрово, Велико Търново и Разград/ в България.
 
По настоящем се работи върху количественото определяне на разходите за систематично изпълнение на пречистването на отпадъчните води, както и съответното намаляване на замърсителните товари и социалните, финансови, икономически, управленски, административни и културни аспекти, които могат да възпрепятстват или да благоприятстват приложимостта на различните решения.

Окончателните резултати ще бъдат обобщени и представени на ЕК до края на Април, 2018 г.

Година: 2017 г.

Г-жа Цвета Димитрова представлява България в Управляващия комитет на COST Акцията LAND4FLOOD.

Общата цел на COST Акция LAND4FLOOD е да се свържат интердициплинарните изследвания с формулирането на политиката в реалния свят и вземането на решения. Чрез обединяване на различни научни дисциплини и с участието на множество заинтересовани групи, Проектът COST ще увеличи теоретичните и практическите познания за подкрепа изпълнението на решения за намаляване на риска от наводнения на (частни) земи в местни, регионални и водосборни нива.

ГОДИНА: 2016

На 05.08.2016г. между фирма „Епсилон България“ ООД /понастоящем Аберон ООД/ и Институт по рибни ресурси гр. Варна бе подписан договор №25-Е с предмет „Провеждане на анализи и разработване на сценарии по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси (ECRAMON BLACK SEA)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

ГОДИНА: 2016

През 2016 г. ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД в партньорство с ПОВВИК ЕАД стартира дейност за изготвяне на Екологични оценки, Оценки на съответствието и SWOT анализи на Планове за управление на риска от наводнение /ПУРН/ в Черноморски район за басейново управление на водите и в Източнобеломорски район за басейновo управление.

В рамките на проекта, ЕПСИЛОН ще използва опита, които натрупа при разработването на ПУРН за ДРБУ, за да определи и анализира силните и слабите страни на ПУРН за ЧР и ИБР, възможностите за подпомагане постигането на поставените цели и пречките, които трябва да се преодолеят или минимизират, за да се постигне изпълнението на целите на плановете, както и заплахите при изпълнението.
ГОДИНА: 2015 - 2017

ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с фирма „Картгео“ ООД са партньори на Софийски университет „Св.Св. Климент Охридски”, катедра „Екология и опазване на околната среда“ по проект с акроним „СХЕ-БГ“ за картиране и оценка на степно-храстовите екосистеми в България, извън зоните на Натура 2000 и услугите, които те предоставят.

ГОДИНА: 2015 - 2019

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА: ЕПСИЛОН БЪЛГАРИЯ ООД, съвместно с още дванадесет държавни и частни организации от ЕС, изпълнява проекта RAWFIE (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation). Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020, тема H2020-ICT-2014-1: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation).