АБЕРОН разработва новия интегриран план за управление на риска от бедствия за област варна

АБЕРОН разработва новия интегриран план за управление на риска от бедствия за област варна

Аберон е под-изпълнител на JBA Consulting /Ирландия/ по Договор за разработване на Интегриран План за управление на риска от бедствия на Област Варна, финансиран от Техническата помощ на ЕИБ.

Целта на Плана повишаване на готовността при бедствия и аварии и намаляване на човешките и икономически загуби на 12-те общини в областта и 20-те ключови партньори, в т. число пристанище и летище Варна.

Проектът включва изготвяне на ситуационен анализ и анализ на пропуските, разработване на методика за подобрено планиране за управление на риска от бедствия чрез съпоставяне /бенчмаркинг/ с практиките на областите Марсилия, Франция и Съфолк, Англия и изготвяне на Пътна карта за изпълнение с ясни SMART действия.

Бъдещ инвестиционен план ще предвиди необходими допълнителни средства в краткосрочен и средносрочен план за повишаване способността на Областта за справяне при извънредни ситуации.