АБЕРОН стартира изпълнението на нов проект по програма LIFE-2022-CET „Овластяване на местните власти за ускоряване на прехода към чиста енергия“ – LOCAL GoGREEN

АБЕРОН стартира изпълнението на нов проект по програма LIFE-2022-CET  „Овластяване на местните власти за ускоряване на прехода към чиста енергия“ – LOCAL GoGREEN

Европейската комисия подчертава спешната необходимост от подкрепа на малки и отдалечени общности в Европа в усилията им за постигане на средносрочните цели на ЕС за декарбонизация до 2030 г. Това включва съгласуване на финансовите стимули с прехода към чиста енергия, подпомагане споделянето на знания и изграждане на капацитет.

LOCAL GoGREEN подпомага местните власти за ускоряване на прехода им към чиста енергия. Проектът ще използва иновативен подход „отдолу нагоре“ за изграждане на капацитет на местните власти в пилотни общини в Словения, България, Хърватия, Германия, Италия и Испания за интегрирано климатично и енергийно планиране. Споделянето на насоки и добри практики ще подобри взаимодействието между обществеността и различни заинтересовани страни от 6-те пилотни общини в прилагането на интегрирани мерки на местно ниво.

Чрез последователна пътна карта всеки пилот ще избере 3 проекта от 5 основни приоритетни области (е-мобилност, енергийна ефективност на сгради, производство на енергия от възобновяеми източници, ландшафтно планиране за повишено усвояване на въглерод и отпадъци за енергия) за прединвестиционно проучване и последващо финансиране.

Транснационална експертна група ще консултира местни работни групи относно технически, финансови, социални и екологични аспекти на прехода. Това ще улесни търсенето на инвестиции за реализирането на мащабни проекти, осигурени от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), национални и международни финансови институции. Резултатите от проекта ще бъдат мултиплицирани чрез създаване на клъстери, наличието на многоезична платформа за обучение и създадената Транснационална общинска мрежа за сътрудничество.

 

Координатор: LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE - Словения

Партньори:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Италия;TARTU ULIKOOL - Естония

ABERON OOD – България; ASOCIACION DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA - Испания

ENERKON d.o.o. – Хърватия; EUROPAISCHES INSTITUT FUR INNOVATION-TECHNOLOGI - Германия

  1. JAKOB ENERGY RESEARCH GMBH & CO. KG - Германия

Пилотни общини:

1.Ормож, Словения; 2. Тутракан, България; 3. Тито, Италия; 4. Понферада, Испания; 5. Антуновац, Хърватия; 6. Албщад, Германия

Период на изпълнение: 36 месеца

Общ бюджет: 1 472 940.60 евро     Финансиращ орган: Програма LIFE-2022-CET