АБЕРОН ООД е част от консорциум с водещ партньор Ейч Ар Уолингфорд

АБЕРОН ООД е част от консорциум с водещ партньор Ейч Ар Уолингфорд

АБЕРОН ООД е част от консорциум с водещ партньор Ейч Ар Уолингфорд, който разработва националния План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ - 2-ри цикъл от Директивата за наводненията (2007/60 ЕИС).

АБЕРОН прави преглед на предварителните мерки, разработени от водещия английски изследователски институт по методика за мулти-критериален анализ и анализ разходи-ползи на Световна Банка за да осигури българската перспектива и съответствие с Предварителната оценка на риска от наводнения и най-критичните зони от заплахата и риска от наводнения в страната.

АБЕРОН ще съдейства на Световната банка при провеждане на публичните консултации за приемане на ПУРН-2.